top of page

Kodokan - Nage Waza (Throwing Techniques)

Gokyo no Waza

Dai Ikkyo

De Ashi Barai

Hiza Guruma

Sasae Tsuri Komi Ashi

Uki Goshi

O Soto Gari

O Goshi

O Uchi Gari

Seoi Nage

Dai Nikyo

 Ko Soto Gari

Ko Uchi Gari

Koshi Guruma

Tsuri Komi Goshi

Okuri Ashi Barai

Tai Otoshi

Harai Goshi

 Uchi Mata

Dai Sankyo

Ko Soto Gake

Tsuri goshi

Yoko Otoshi

Ashi Guruma

Hane Goshi

Harai Tsuri Komi Ashi

Tomoe Nage

Kata Guruma

Dai Yonkyo

Sumi Gaeshi

Tani Otoshi

Hane Makikomi

Sukui Nage

 Utsuri Goshi

O Guruma

Soto Makikomi

 Uki Otoshi

Dai Gokyo

O Soto Guruma

Uki waza

Yoko Wakare

Yoko Guruma

Ushiro Goshi

Ura Nage

Sumi Otoshi

Yoko Gake

Habukareta Waza

(Techniques from 1895 Gokyo)

Obi Otoshi

Seoi Otoshi

Yama Arashi

Osoto Otoshi 

Daki Wakare

Hikikomi Gaeshi

Tawara Gaeshi

"Rice Bale Reversal"

Uchi Makikomi

Shinmeisho No Waza 

(Newly accepted throwing techniques)

Morote  Gari

Kuchiki Taoshi

Kuchiki Taoshi 2

Kibisu Gaeshi

Kibisu Gaeshi 2

Uchi Mata Sukashi 

Daki Age *

Tsubame Gaeshi

Kouchi Gaeshi

Ouchi Gaeshi

Osoto Gaeshi

Harai Goshi Gaeshi 

Uchi Mata Gaeshi

Hane Goshi Gaeshi

Kani Basami*

O Soto Makikomi 

Kawazu Gake*

Harai Makikomi

Uchi Mata Makikomi

Sode Tsurikomi Goshi

Ippon Seoi Nage

Additional Throwing Techniques

Te Guruma

Kouchi Makikomi

Ippon Kata Guruma

Kata Ashi Dori

Hane Makikomi

Ude Gaeshi

Morote Seoinage

(Seoi Nage from Dai Ikkyo) 

Yoko Tomoe Nage

Uchi Mata Sukashi

* Note: Techniques labeled in red are banned in Judo competitions.

Click here for -> Ne Waza 

(Grappling Techniques)

shorin-ryu.png
yoga-symbol.jpg
bottom of page